Kościół

 Kościół św. Doroty w Cieksynie

Parafia powstała prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV w., choç kościół wzmiankowany jest dopiero w 1423 r. Według informacji z 1449 r. uposażony był przez Falentę. Od początku XV w. wieś była w posiadaniu rodziny Bielińskich. Obecna, murowana świątynia wzniesiona była około 1569 r. przez warsztat Jana Baptysty, Wenecjanina, z funduszów Jakuba Bielińskiego, sufragana płockiego i jego bratanków Jana Borukowskiego z Borukowa, biskupa przemyskiego i Piotra, kanonika płockiego i opata benedyktynów w Płocku. Konsekracji świątyni dokonał w 1580 r. bp Jakub Bieliński. Równocześnie z kościołem ufundowano kaplicę św. Anny - była to fundacja Borukowskich i Lelewskich. W 1719 r. kościół był restaurowany kosztem Jana Borukowskiego. Gruntownemu remontowi poddany był w latach 1823, 1867-1879 oraz 1909-1911 według projektu architekta Stefana Szyllera. Uszkodzony w czasie II wojny światowej, restaurowany był w latach 1947-1948 oraz 1975-1976. Jest to budowla gotycko-renesansowa, orientowana, murowana z cegły, z prostokątną nawą i węższym prezbiterium.
Ołtarzy główny jest renesansowo-manierystyczny z około 1600 r., ołtarze boczne także manierystyczne. W 1952 r. polichromię wykonał S. Domurat. Ks. Tadeusz Kamiński zakupił 17-głosowe organy i wybudował plebanię, ks. Józef Janicki położył blachę ocynkowaną na część dachu kościoła oraz przeprowadził konserwację ołtarzy, ambony i chrzcielnicy. Ks. Adam Staniszewski odrestaurował ołtarz główny i sprawił dębowe ławki. Za duszpasterzowania ks. Józefa Szczecińskiego, została wykonana izolacja pozioma, osuszono zewnętrzne i wewnętrzne mury kościoła. W latach 2001–2004 na całości świątyni wymieniono więźbę dachową, dach pokryto blachą ocynkowaną, zaś na wieży blachą tytanowo-cynkową oraz położono nowe tynki na kościele i parkanie. Natomiast w latach 2004–2005 odkuto tynki wewnątrz świątyni, wymieniono instalację elektryczną, nałożono tynki renowacyjne i wykonano malaturę. Ponadto wyremontowano plebanię. Wokół kościoła przeprowadzono niwelację terenu i drenaż odwadniający, położono kostkę brukową oraz ufundowano stacje Drogi Krzyżowej. Została przeprowadzona konserwacja figury Matki Bożej z Dzieciątkiem, figury św. Rocha, a także drzwi głównych. Dokonano również pierwszego etapu restauracji ołtarza głównego, który obejmował konserwację obrazów i rzeźb.

Staraniem ks. Krzysztofa Krawczaka, zakończono drugi etap prac konserwatorsko-restauratorskich przy ołtarzu głównym, ławki wyłożono obiciem, w kościele zainstalowano ogrzewanie punktowe oraz wymieniono meble w zakrystii. Z konserwacji powróciła XVIII-wieczna lampa wieczna oraz mechanizm zegarowy. W trakcie realizacji jest restauracja zabytkowych organów.